Zakres obowiązków Członków Zarządu Diecezjalnego KSM AG

Prezes:

1.    Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.    Czuwa nad realizacją zadań statutowych, uchwał i zarządzeń.

3.    Opracowuje ramowy plan pracy Zarządu.

4.    Koordynuje prace Zarządu, wyznacza osoby do realizacji poszczególnych zadań.

5.    Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz:

a)    koordynuje współpracę z przedstawicielami innych stowarzyszeń, ruchów, grup

i wspólnot;

b)    utrzymuje robocze kontakty z przedstawicielami hierarchii kościelnej, władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicielami organizacji społecznych.

6.    Podpisuje w imieniu Stowarzyszenia uchwalone regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków, oświadczenia, komunikaty oraz wszelkie pisma wychodzące.

7.    Wspólnie ze skarbnikiem podpisuje wszelkie zobowiązania finansowe.

9.    Uczestniczy w pracach Krajowej Rady KSM.

10.    Przewodniczy Radom Diecezjalnym i Zjazdom KSM.

11.    Przygotowuje wraz z zarządem projekty działań ogólnodiecezjalnych.

12.    We współpracy z asystentem kościelnym koordynuje przygotowania rekolekcji

i szkoleń dla członków Stowarzyszenia.

13.    Zwołuje zebrania Zarządu i powiadamia członków Zarządu o miejscu i terminie tych spotkań.

14.    Przygotowuje wraz z sekretarzem plany spotkań Zarządu i przewodniczy tym spotkaniom.

15.    Podpisuje komunikaty oraz korespondencję okolicznościową (podziękowania, życzenia).

16.    Wraz skarbnikiem poszukuje sponsorów i negocjuje warunki umów.

17.    Prowadzi stronę internetową www.mpksm.pl

18.    Odpowiada za sprawy sportu w Stowarzyszeniu.

 

Zastępca prezesa:

1.    Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.    Zastępca prezesa sprawuje funkcję prezesa w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.

3.    Wraz z prezesem opracowuje ramowy plan pracy Zarządu.

4.    Przygotowuje wraz z zarządem projekty działań ogólnodiecezjalnych.

5.    Wraz z prezesem poszukuje sponsorów i negocjuje warunki umów.

6.    Aktualizuje listy członków Stowarzyszenia oraz bazę danych adresowych prezesów i asystentów.

7.    Przygotowuje kalendarz pracy rocznej Stowarzyszenia.

8.    Koordynuje szkolenia dla KSM-owiczów.

 

Sekretarz:

1.    Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.    Nadzoruje i prowadzi dokumentacje z działalności Stowarzyszenia.

3.    Na polecenie prezesa przygotowuje na spotkania potrzebne materiały.

4.    Odpowiada za merytoryczną i estetyczną jakość pism redagowanych.

5.    Przygotowuje roczne sprawozdanie z pracy Zarządu Diecezjalnego dla Prezydium Krajowej Rady KSM oraz Zjazdu Diecezjalnego.

6.    Redaguje życzenia, dyplomy, podziękowania i listy okolicznościowe.

7.    Sporządza protokoły z zebrań Zarządu i przedstawia je do akceptacji prezesowi.

8.    Wspólnie z prezesem podpisuje wszelkie oświadczenia i akty prawne zredagowane.

9.    Wraz z zastępcą sekretarza zbiera wycinki prasowe o KSM AG.

10.    Prowadzi kronikę diecezjalną.

11.  Wykonuje zadania powierzone przez Prezesa KSM AG lub jego zastępcę.

 

 

Zastępca Sekretarza:

1.    Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.    Nadzoruje prawidłowe ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących.

3.    Na polecenie prezesa przygotowuje na spotkania potrzebne materiały.

4.    Wydaje znaczki i legitymacje dla członków po przyrzeczeniu oraz prowadzi ich ewidencję.

5.    Wraz z sekretarzem zbiera wycinki prasowe o KSM AG.

6.    Redaguje komunikaty.

7.    Przygotowuje dokumentację fotograficzną Stowarzyszenia.

8.    Wykonuje zadania powierzone przez Prezesa KSM AG lub jego zastępcę.

 

 

Skarbnik:

1.    Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.    Prowadzi ewidencję dochodów i rozchodów, uzupełniając na bieżąco dane z operacji finansowych.

3.    Czuwa nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Stowarzyszenia.

4.    Przygotowuje sprawozdanie finansowe na Zjazd Diecezjalny.

5.    Poszukuje rozwiązań prawnych umożliwiających dotowanie KSM na realizacje celów statutowych.

6.    Wspólnie z prezesem podpisuje wszelkie zobowiązania finansowe.

7.    Opiniuje pod względem możliwości finansowych wszelkie inicjatywy KSM związane

z  wydatkowaniem środków finansowych.

8.   Wykonuje zadania powierzone przez Prezesa KSM AG lub jego zastępcę.

 

 

Członek Delegat:

1.    Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.    Bierze udział w spotkaniach Krajowej Rady KSM.

3.    Wykonuje zadania powierzone przez Prezesa KSM AG lub jego zastępcę.

 

 

Członek Zarządu:

1.    Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.    Wykonuje zadania powierzone przez Prezesa KSM AG lub jego zastępcę.

3.    Przygotowuje zaproszenia zachęcające do wzięcia udziału w rekolekcjach oraz koordynuje rekolekcje.WSPÓŁPRACALOGOWANIE