Struktura organizacyjna

Konferencja Episkopatu
(Bp przewodniczący komisji)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Krajowa Rada KSM
Statut
Prezydium Krajowej Rady KSM
# Przewodniczący
# 2 zastępców
# sekretarz
# skarbnik

Krajowa Komisja Rewizyjna
# przewodniczący
# zastępca
# członek

Diecezja, Kuria,
(podmiot prawny)

(Biskup ordynariusz)

Diecezjalne Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
+ Statut
+ Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia
+ Zarząd (siedmio osobowy)
# prezes i jego zastepca
# sekretarz i jego zastepca
# skarbnik
# dwóch członków
# Diecezjalny Ksiądz Asystent
+ Diecezjalna Komisja Rewizyjna
# przewodniczący
# dwóch członków

Dekanat (ks. Dziekan)
Okręg
* Rada okręgu
* Prezydium Rady Okręgu
* Ksiądz Asystent Okręgu

Parafia (ks. Proboszcz) Oddziały parafialne i równorzędne koła środowiskowe
+ Statut
+ Walne Zebranie Członków Oddziału/Koła
+ Kierownictwo Oddziału/Koła
# prezes i jego zastępca
# sekretarz i jego zastępca
# skarbnik
# Ksiądz. Asystent
+ Komisja Rewizyjna
# przewodniczący
# dwóch członków
+ Sąd koleżeński
+ Organizacja wewnątrz oddziału (koła)
# Zastępy
# Sekcje


Krajowa Rada KSM


Najwyższym organem KSM jest Krajowa Rada Stowarzyszenia - wymieniona w § 9 Statutu. Prawa i obowiązki Krajowej Rady określa Statut Stowarzyszenia (§28) oraz Regulamin Rady. W skład Rady wchodzą Prezesi, Delegaci i Księża Asystenci Zarządów Diecezjalnych KSM oraz Generalny Ks.Asystent. Członkowie Krajowej Rady w razie niemożności uczestnictwa w niej winni delegować w swym zastępstwie osobę z Zarządu Diecezjalnego. Rada wybiera raz na 2 lata Prezydium Rady w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2-ch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz Generalny Ks.Asystent, powołany na to stanowisko przez Konferencję Episkopatu Polski. Procedurę wyboru Prezydium Rady, jego prawa i obowiązki określa Statut Stowarzyszenia (§ 31) oraz Regulamin Rady.
Na szczeblu krajowym działa również Komisja Rewizyjna wybierana na okres 2 lat przez Krajową Radę. Komisję tę tworzą: przewodniczący, zastępca i członek. Prawa i obowiązki Komisji Rewizyjnej określa Statut Stowarzyszenia (§ 32) oraz Regulamin. Krajowa Rada ma obowiązek zbierania się przynajmniej raz w roku.


Prezydium Krajowej Rady


Krajowa Rada wybiera raz na 2 lata Prezydium Krajowej Rady w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2-ch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz Generalny Ks. Asystent, powołany na to stanowisko przez Konferencję Episkopatu Polski.


Do zadań Prezydium Krajowej Rady należy:

  • realizacja bieżących celów Rady

  • wykonywanie postanowień Rady

  • zwoływanie Rady

  • przedstawianie Radzie propozycji działań ogólnopolskich, kierunków formacyjnych

  • reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach na szczeblu krajowym i zagranicznym, wobec władz kościelnych i świeckich.

Na szczeblu krajowym działa również Komisja Rewizyjna wybierana na okres 2 lat przez Krajową Radę. Komisję tę tworzą: przewodniczący, zastępca i członek.


Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

  • czuwanie nad działalnością statutową Stowarzyszenia

  • kontrola działalności finansowej

  • składanie sprawozdań ze swej działalności wobec Krajowej Rady Stowarzyszenia

  • występowanie z wnioskiem do Prezydium Rady o nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady Stowarzyszenia.
Zjazd Diecezjalny

W diecezji KSM powołuje biskup diecezjalny specjalnym dekretem, nadając mu tym samym osobowość prawną kościelną. Równocześnie mianuje Księdza Asystenta jako swego przedstawiciela do pracy w Stowarzyszeniu, który wchodzi w skład Zarządu Diecezjalnego. Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest diecezjalny Zjazd Stowarzyszenia, w którym biorą udział - zgodnie ze Statutem (§ 33) - prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci oraz - z wyboru - po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia.


Zarząd Diecezjalny


Przedstawicielem Stowarzyszenia w skali diecezji jest Zarząd Diecezjalny wybierany podczas Zjazdu Diecezjalnego zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (§ 34) oraz Regulaminem Wyboru Zarządu Diecezjalnego. Diecezjalny Zarząd KSM tworzą: prezes (mianowany przez biskupa diecezjalnego spośród trzech kandydatów wybranych podczas Zjazdu), z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza, skarbnik, 2-ch członków oraz Ksiądz Asystent. Jeden z członków Zarządu jest równocześnie delegatem do Krajowej Rady. Na szczeblu diecezjalnym powoływana jest podczas diecezjalnego Zjazdu na okres 2 lat Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący oraz 2-ch członków. Jej prawa i obowiązki określa Statut Stowarzyszenia (§ 37) oraz Regulamin. Obowiązki poszczególnych członków Zarządu Diecezjalnego określa Regulamin Prac Zarządu Diecezjalnego.

Walne zebranie oddziału/koła


Oddział parafialny jest podstawową jednostką strukturalną stowarzyszenia. Nowy oddział powoływany jest przez Zarząd Diecezjalny za zgodą księdza proboszcza, który też wyznacza do opieki nad oddziałem ks. Asystenta. Najwyższą władzą w oddziale jest walne zebranie członków, które raz na dwa lata wybiera 5-osobowe kierownictwo oddziału oraz 3-osobową komisję rewizyjną.Kierownictwo oddziału/koła


W skład kierownictwa wchodzą: prezes, z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza oraz skarbnik.


WSPÓŁPRACALOGOWANIE